اشعار ویژه ولادت امام دواز دهم شیعیان????????????????????????????

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
-->

جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

آمد بهـــــار و بــــوستان شد رشك فردوس بـــرین          گلهـــــا شكفتــــــه در چمن، چون روى یار نازنین
گسترده، بــــــاد جانفــــزا، فرش زمرّد بى شُمــر            افشـــــــــانده، ابـــــر پرعطا بیرون ز حد، دُرِّ ثمین
از ارغـــــــــوان و یاسمن، طرف چمن شد پرنیــان            وَز اُقحـــــــــوان و نسترن، سطح دَمَن دیباى چین
از لادن و میمـــــون رسد، هر لحظه بوى جانفـــزا            وَز ســـــــورى و نعمان وزد، هر دم شمیم عنبرین
از سنبل و نرگس، جهــــان باشد به مانند جنــان            وز ســـــوسن و نسرین، زمین چون روضه خُلدبرین
از فرط لاله، بـــــــــــوستان گشتـــه به از بـاغ اِرَم            وز فیض ژالــــــــه، گلسِتان رشك نگارستان چین
از قمرى و كبك و هــــــزار، آیــــــد نواى ارغنـــون            وز سیــــــره و كــــوكـــو و سار، آواز چنگ راستین
از شـــــارك و تــوكا رسد، هر لحظه صوتى دلـربا            وز بـــــــــــوالملیح و فاخته، هر دم نوایى دلنشین
بر شاخ باشد زند خوان، هر شام چون رامشگران            ورشـــــان به سان موبدان، هر صبح با صوت حزین
یك ســـو نــواى بلبلان، یك سو گل و ریحان و بان           یك سو نسیم خوش وزان، یك سو روان ماء معین
شد مــــوسم عیش و طرب، بگذشت هنگام كرب           جــــــــــــام مى گلگون طلب، از گلعذارى مه جبین
قدّش چـــو سرو بـــوستان، خدّش به رنگ ارغوان            بویش چو بوى ضیمران، جسمش چو برگ یاسمین
چشمش چـــو چشم آهـــوان، ابروش مانند كمان           آب بقــــــــایش در دهـــــــان، مهرش هویدا از جبین
رویش چـــو روز وصل او، گیتــــى فــــروز و دلگشا           مویش چو شـــــــام هجر من، آشفته و پرتاب و چین
با اینچنین زیبـــــا صنم، باید به بستـــــــان زد قدم          جان فارغ از هر رنج و غم، دل خالى از هر مهر و كین
خــــــاصه كنون كاندر جهان، گردیده مولودى عیان           كـــــز بهــــــــر ذات پا ك آن، شد امتـــزاج ماء و طین
از بهـــــــر تكــــــــریمش میان، بربستـه خیل انبیا            از بهــــــر تعظیمش كمــــــر، خم كرده چرخ هفتمین
مهدى امــــــام منتظـــــــر، نــــو بــــاوه خیرالبشر           خلق دو عالـــــم سر به سر، بر خوان احسانش، نگین
مهــــــر از ضیائش ذرّه اى، بـدر از عطایش بدره‏اى           دریا ز جودش قطره اى، گردون زِ كشتش خوشه چین
مــــــرآت ذات كبـــــــریــــــــا، مشكــــــوة انوار هدا          منظـــــــور بعث انبیــــــــا، مقصــــــــود خلـق عالمین
امرش قضا، حكمش قدر، حُبّش جنان، بغضش سقر         خـــــــاك رهش، زیبــــــــــد اگر بر طُرّه ساید حورِعین
داننـــد قـــــــرآن سر به سر، بابى ز مدحش مختصر          اصحــــــــاب علــــــــم و معرفت، ارباب ایمان و یقین
سلطان دین، شـــــــاه زَمَـــن، مالك رقاب مرد و زن          دارد به امـــــــرِ ذوالمِنَن، روى زمیـــــن زیــــــــر نگین
ذاتش بـــــه امـــــــر دادگــــر، شد منبع فیض بشر            خیــــــل ملایـــــك سر به سر، در بند الطافش رهین
حبّش، سفینــــه نـــــــوح آمد در مَثـــــَل، لیكن اگر           مهـــــــرش نبــــــــودى نوح را، مى بود با طوفان قرین
گــــــر نــــه وجود اقدسش، ظاهر شدى اندر جهان           كامــــــــل نگشتـــــى دین حق، ز امروز تا روز پسین
ایــــــزد به نــــــــامش زد رقم، منشور ختم الاوصیا           چـــــــــونانكه جـــــدّ امجدش، گردید ختم المرسلین
نـــــــوح و خلیل و بــــوالبشر، ادریس و داوود و پسر           از ابــــــر فیضش مُستمـــِد، از كان علمش مستعین
مــــــوسى به كف دارد عصـــا، دربانى‏اش را منتظر            آمـــــــاده بهـــــــر اقتدا، عیســــى به چرخ چارمین
اى خســــرو گـــــــردون فَرَم، لختى نظر كن از كَرَم            كفّــــــــار مستولـــــــى نگر، اسلام مستضعف ببین
نـــــامـــــــوس ایمــــان در خطر، از حیله لامذهبان             خـــــــــون مسلمــــانان هدر، از حمله اعـــــداء دین
ظاهــــــر شــود آن شه اگر، شمشیر حیدر بر كمر             دستـــــــار پیغمبر بـــــه سر، دست خـــدا در آستین
دیـــــــّارى از این ملحــــــدان، باقى نماند در جهان             ایمـــــن شــــــــود روى زمین، از جور و ظلم ظالمین
من گـــر چـــــــه از فرط گنه شرمنده و زارم؛ ولى              شــــــادم كــــه خاكم كرده حق، با آب مهر تو عجین
خــــاصه كنون كز فیض حق، مدحت سرودم آنچنان             كــــــــز خامـــــــــه ریزد بر ورق، جاى مركّب انگبین
تا چنگـــــل شـــــــــــاهین كند، صید كبوتر در هوا              تا گـــــــرگ باشد در زمیـن، بر گوسفندانْ خشمگین
بـــــــــر روى احبابت شـــــــود، مفتـــوح ابواب ظفر             بـــــر جــــــــان اعدایت رسد، هر دم بلاى سهمگین
تا بــــــــــــاد نــــوروزى وزد، هر ساله اندر بوستان             تا ز ابــــــر آذارى دمــــــــد، ریحـــــان و گل اندر زمین
بــــــــر دشمنان دولتت، هر فصل باشد چون خزان              بــــــــر دوستانت هـــــــر مهى، بادا چو ماه فرودین
عــــــالم شود از مقدمش، خالى ز جهل، از علم پر             چـــــــون شهر قم، از مقــــدم شیخ اجل، میر مهین
ابـــــــــــر عطا، فیض عمیم، بحر سخى، كنز نعیم              كـــــــــان كَرَم \"عبدالكریم\" پشت و پنـــــاه مسلمین
گنجینــــــه علم سَلَف، سرچشمــــــه فضل خلف              دادش خداوند از شرف، بر كف زمـــــــــام شرع و دین
در ســـــــــایه اش گرد آمده، اعلام دین از هر بلد               بـــــــــر ســــــاحتش آورده رو، طلّاب از هر سرزمین
یا رب به عمـــــر و عزتش، افزاى و جاه و حرمتش               كـــــــاحیا كند از همــــــــــّتش، آیین خیرالمرسلین
اى حضرت صاحب زمان ، اى پادشاه انس و جان                 لطفـــــــــــــى نما بر شیعیان، تایید كن دین مبین!
تـــــــــــوفیق تحصیلم عطا فــــرما و زهد بى ریا                  تا گـــــــــــــــــردم از لطف خدا، از عالِمین عاملین

\"\"\"\"\"\"

 شعر سلاله‏ ى طه‏ 

محمدتقی براتی

مژده كه ميلاد منجى بشر آمد

فُلك هدى را دليل و راهبر آمد

مژده كه آمد خديو عالم امكان  

حجّت برحق امام منتظر آمد

مژده كه خورشيد تابناك ولايت

بر فلك عدل و داد، جلوه‏ گر آمد

نيمه شعبان رسيد و منتظران را 

شام غم افزاى انتظار سر آمد

  مايه‏ ى اعزاز رهروان شريعت

مُحيى احكام و فخر بوالبشر آمد

نخل ولايت بر اين شكوفه‏ى عصمت 

بار دگر سرفراز و بارور آمد

ديده‏ ى نرجس بر آن جمال دل آرا

گويى بر قرص مه نظاره‏گر آمد

حجّت ثانى عشر، سلاله طه 

مظهر ذات و صفات دادگر آمد

مژده كه از كوى دوست دلشدگان را

پيك صبا در طليعه ‏ى سحر آمد

فيض عميمى كه از طفيل وجودش

عالميان را عطاى بى ‏شُمر آمد

ملك عدالت دگر فنا نپذيرد

دولت مسعود و معدلت اثر آمد

مژده «براتى» كه روزگار وصال‏ست 

ماه دلاراى من ز پرده در آمد

\"\"\"\"\"\"

 شعر ميلاد با سعادت حضرت ولى عصر (عج)

امینی کاشانی

آيد آن صبح درخشانى كه من مى ‏خواستم    

روشنى بخش دل و جانى كه من مى ‏خواستم‏

از نسيم جانفزاى گلشن آل رسول   

بشكفد گلهاى بستانى كه من مى ‏خواستم‏

از بهارستان باغ و گلشن آل على      

آمد آن سرو خرامانى كه من مى‏ خواستم‏

سالها در خلوت دل اشك حسرت ريختم       

تا بيامد ماه كنعانى كه من مى ‏خواستم‏

 ديده يعقوب جان من از آن شد پر فروغ     

كآمد آن خورشيد رخشانى كه من مى‏ خواستم‏

در بهاران چون هزاران شكوه‏ها كردم به دل       

تا به بار آمد گلستانى كه من مى‏ خواستم‏

سر به زانوى ندامت مى ‏زنم در پاى دوست

تا رسد دستم به دامانى كه من مى ‏خواستم‏

چون «امينى» همّت از پير مغان كردم طلب 

يافتم آن گوهر جانى كه من مى‏ خواستم‏

\"\"\"\"\"\"

شعر كوكب رحمت‏

دکتر قاسم رسا

سحر از دامن نرگس بر آمد نوگلى زيبا 

گلى كز بوى دلجويش جهان پير شد برنا

چه صبح آمد ز درياى كرم برخاست امواجى 

كه عالم غرق رحمت شد از آن امواج روح افزا

  خدا را ز آستين آمد برون دست درخشانى

كه خط نسخ اعجازش كشيده بر كف موسى‏

سحر در نيمه شعبان تجلّى كرد خورشيدى

كه از نور جبينش شد منوّر ديده زهرا

  قدم در عرصه عالم نهاد آن پاك فرزندى 

كه چشم آفرينش شد ز نورش روشن و بينا

چه مولودى كه همتايش نديده ديده گردون

  چه فرزندى كه مانندش نزاده مادر دنيا

  بصورت شبه پيغمبر بصولت تالى حيدر

به سيرت حجّت داور ولىّ والى والا

رخ او لاله رضوان خط او سبزه رحمت

لب او چشمه كوثر قد او شاخه طوبى‏

شهنشاه قَدَر قدرت كه فرمان همايونش

چو منشور قضا گردد به هر كون و مكان اجرا

به ختم انبيا ماند چو خواند خطبه در منبر

به شاه اولياء ماند چو تازد بر صف اعدا

لب لعل روانبخشش چو آيد در سخن روزى 

پى بوسيدنش آيد فرود از آسمان عيسى‏

جهان پير چون يعقوب شد سرگشته و حيران

كه شد آن يوسف ثانى به چاه غيب ناپيدا

  بيا اى خسرو خوبان حمايت كن تو از قرآن

  كه شد پا مال دين حق ز شرّ و فتنه اعدا

شها چشم انتظاران را ز هجران جان به لب آمد 

بتاب اى كوكب رحمت چو خورشيد جهان آرا

ز حد بگذشت مهجورى ز مشتاقان مكن دورى

رخ ماه اى نكو منظر مپوش از عاشق شيدا

  شبى در كلبه احزان قدم بگذار تا گردد

شب تاريك ما روشن لب خاموش ما گويا

تو گر لشكر بر انگيزى سپاه كفر بگريزد

تو گر از جاى برخيزى نشيند فتنه و غوغا

بيا اى كشتى رحمت كه دنيا گشته طوفانى

چو كشتيبان توئى ما را رهان از جنبش دريا

توئى فرمانده مطلق امام و حجّت بر حق

توئى بر شيعيان سرور توئى بر بندگان مولا

«رسا» در مقدمت امروز اشك شوق افشاند

به امّيدى كز آن خرمن بچينند خوشه ‏اى فردا


منتظران حضرت مهدی عج

مشخصات

  • منبع: http://montazeranrm.rozblog.com/post/7
  • کلمات کلیدی: مژده ,خواستم‏ ,رحمت ,توئى ,‏خواستم‏ ,حجّت ,نيمه شعبان
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید